شروع قیمت : ۱۲۰.۰۰۰ پوند

فاز ۱ آماده تحویل ٪۵۰ پیش پرداخت

فاز ۲ تحویل ۲۰۲۶ – ۳۵٪ پیش پرداخت

اقساط ۳ساله