شروع قیمت ۱۲۰.۰۰۰ پوند

٪۳۵ پیش پرداخت

٪۶۵ تا زمان تحویل

تحویل ۲۰۲۶