شروع قیمت : ۲۳۹.۰۰۰پوند –

پیش پرداخت ۳۵٪ –

۶۵٪ مابقی اقساط ۳۶ماهه

تاریخ تحویل دسامبر ۲۰۲۶