شروع قیمت : ۱۲۹.۰۰۰پوند –

۴۰٪ پیش پرداخت

۶۰٪ مابقی تا اتمام پروژه

تاریخ تحویل ژانویه ۲۰۲۵