شروع قیمت ۶۵.۰۰۰پوند –

۳۵٪ پیش پرداخت – ۴۰٪ تا تحویل واحد

۲۵٪ مابقی پس از تحویل واحد

تاریخ تحویل آگوست ۲۰۲۵