شروع قیمت از ۳۲۵.۰۰۰دلار

٪۵۰ پیش پرداخت

مابقی اقساط ۲۴ ماهه

تحویل اواخر سال ۲۰۲۵