پروژه های ترکیه:

 • HamiHolding - TR441 turkiye project
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR441

  ترکیه - 

  استانبول - 

  آتاکوی

  پروژه: TR441

  ترکیه - 

  استانبول - 

  آتاکوی

 • HamiHolding - TR475 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR475

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ایوب سلطان

  پروژه: TR475

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ایوب سلطان

 • HamiHolding - TR435 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR435

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کارتال

  پروژه: TR435

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کارتال

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR502

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

  پروژه: TR502

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

 • HamiHolding TR503 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR503

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

  پروژه: TR503

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

 • HamiHolding TR359 - Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR359

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کادیکوی

  پروژه: TR359

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کادیکوی

پروژه های قبرس:

 • HamiHolding NC215 Northern Cyprus project Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC215

  قبرس - 

  اسن تپه - 

  کوچوک ارنکوی

  پروژه: NC215

  قبرس - 

  اسن تپه - 

  کوچوک ارنکوی

 • HamiHolding NC261 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC261

  قبرس - 

  گیرنه - 

  تاتلی سو

  پروژه: NC261

  قبرس - 

  گیرنه - 

  تاتلی سو

 • HamiHolding NC241 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC241

  قبرس - 

  گیرنه - 

  تاتلی سو

  پروژه: NC241

  قبرس - 

  گیرنه - 

  تاتلی سو

 • HamiHolding NC257 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC257

  قبرس - 

  گیرنه - 

  پروژه: NC257

  قبرس - 

  گیرنه - 

 • HamiHolding - NC262 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC262

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC262

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding - NC239 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC239

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC239

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding - NC233 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC233

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

  پروژه: NC233

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

 • HamiHolding - NC250 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC250

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

  پروژه: NC250

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

 • HamiHolding - NC271 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC271

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

  پروژه: NC271

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

 • HamiHolding - NC255 - Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC255

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC255

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding NC240 - Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC240

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC240

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding - NC248 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC248

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC248

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding NC237 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC237

  ترکیه - 

  فاماگوستا - 

  کالاجیک

  پروژه: NC237

  ترکیه - 

  فاماگوستا - 

  کالاجیک