پروژه های ترکیه:

 • TR515 HamiHolding
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR515

  ترکیه - 

  استانبول - 

  باکرکوی

  پروژه: TR515

  ترکیه - 

  استانبول - 

  باکرکوی

 • HamiHoldinh turkiye projects - TR443
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR443

  ترکیه - 

  استانبول - 

  بیلیک دوزو

  پروژه: TR443

  ترکیه - 

  استانبول - 

  بیلیک دوزو

 • TR513 HamiHolding
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR513

  ترکیه - 

  استانبول - 

  پندیک

  پروژه: TR513

  ترکیه - 

  استانبول - 

  پندیک

 • TR467 HamiHolding
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR467

  Turkey - 

  استانبول - 

  بیلیک دوزو

  پروژه: TR467

  Turkey - 

  استانبول - 

  بیلیک دوزو

 • TR514 HamiHolding
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR514

  ترکیه - 

  استانبول - 

  Bahçeşehir

  پروژه: TR514

  ترکیه - 

  استانبول - 

  Bahçeşehir

 • TR480 HamiHolding
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR480

  ترکیه - 

  استانبول - 

  پروژه: TR480

  ترکیه - 

  استانبول - 

 • HamiHolding TR370 - turkiye projects - exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR370

  ترکیه - 

  استانبول - 

  شيشلی

  پروژه: TR370

  ترکیه - 

  استانبول - 

  شيشلی

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR426

  ترکیه - 

  استانبول - 

  عمرانیه

  پروژه: TR426

  ترکیه - 

  استانبول - 

  عمرانیه

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR394

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ماسلاک

  پروژه: TR394

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ماسلاک

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR367

  ترکیه - 

  استانبول - 

  شيشلی

  پروژه: TR367

  ترکیه - 

  استانبول - 

  شيشلی

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR366

  Turkey - 

  استانبول - 

  پروژه: TR366

  Turkey - 

  استانبول - 

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR357

  Turkey - 

  استانبول - 

  فاتیح

  پروژه: TR357

  Turkey - 

  استانبول - 

  فاتیح

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR333

  قبرس - 

  استانبول - 

  زیتین بورنو

  پروژه: TR333

  قبرس - 

  استانبول - 

  زیتین بورنو

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR319

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

  پروژه: TR319

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR336

  ترکیه - 

  استانبول - 

  زیتین بورنو

  پروژه: TR336

  ترکیه - 

  استانبول - 

  زیتین بورنو

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR512

  ترکیه - 

  استانبول - 

  سارییر

  پروژه: TR512

  ترکیه - 

  استانبول - 

  سارییر

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR508

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کوچوک چکمجه

  پروژه: TR508

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کوچوک چکمجه

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR496

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ماسلاک اروپایی

  پروژه: TR496

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ماسلاک اروپایی

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR495

  ترکیه - 

  استانبول اروپایی - 

  بیلیک دوزو

  پروژه: TR495

  ترکیه - 

  استانبول اروپایی - 

  بیلیک دوزو

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR488

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ماسلاک

  پروژه: TR488

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ماسلاک

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR482

  ترکیه - 

  استانبول - 

  Basın Ekspres

  پروژه: TR482

  ترکیه - 

  استانبول - 

  Basın Ekspres

 • HamiHolding - TR441 turkiye project
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR441

  ترکیه - 

  استانبول - 

  آتاکوی

  پروژه: TR441

  ترکیه - 

  استانبول - 

  آتاکوی

 • HamiHolding - TR475 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR475

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ایوب سلطان

  پروژه: TR475

  ترکیه - 

  استانبول - 

  ایوب سلطان

 • HamiHolding - TR435 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR435

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کارتال

  پروژه: TR435

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کارتال

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR502

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

  پروژه: TR502

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

 • HamiHolding TR503 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR503

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

  پروژه: TR503

  ترکیه - 

  استانبول - 

  اسکودار

 • HamiHolding TR359 - Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  TR359

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کادیکوی

  پروژه: TR359

  ترکیه - 

  استانبول - 

  کادیکوی

پروژه های قبرس:

 • هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC275

  قبرس - 

  فاماگوستا - 

  لانگ بیچ

  پروژه: NC275

  قبرس - 

  فاماگوستا - 

  لانگ بیچ

 • HamiHolding NC215 Northern Cyprus project Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC215

  قبرس - 

  اسن تپه - 

  کوچوک ارنکوی

  پروژه: NC215

  قبرس - 

  اسن تپه - 

  کوچوک ارنکوی

 • HamiHolding NC261 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC261

  قبرس - 

  گیرنه - 

  تاتلی سو

  پروژه: NC261

  قبرس - 

  گیرنه - 

  تاتلی سو

 • HamiHolding NC241 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC241

  قبرس - 

  گیرنه - 

  تاتلی سو

  پروژه: NC241

  قبرس - 

  گیرنه - 

  تاتلی سو

 • HamiHolding NC257 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC257

  قبرس - 

  گیرنه - 

  پروژه: NC257

  قبرس - 

  گیرنه - 

 • HamiHolding - NC262 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC262

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC262

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding - NC239 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC239

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC239

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding - NC233 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC233

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

  پروژه: NC233

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

 • HamiHolding - NC250 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC250

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

  پروژه: NC250

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

 • HamiHolding - NC271 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC271

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

  پروژه: NC271

  قبرس - 

  لانگ بیچ - 

  فاماگوستا

 • HamiHolding - NC255 - Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC255

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC255

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding NC240 - Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC240

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC240

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding - NC248 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC248

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

  پروژه: NC248

  قبرس - 

  گیرنه - 

  اسن تپه

 • HamiHolding NC237 Exterior
  هلدینگ حامی

  پروژه:

  NC237

  ترکیه - 

  فاماگوستا - 

  کالاجیک

  پروژه: NC237

  ترکیه - 

  فاماگوستا - 

  کالاجیک