ترکیه کشوری با موقعیت فوق العاده جغرافیایی و اقلیمی است، که ارتباط دهنده اروپا و آسیا میباشد و همین امر تاثیر به سزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است از جمله حجم بالای تولید ناخالص و صادرات، جذب ارز از طریق صنعت توریسم و خدمات درمانی و زیبایی، جذب سرمایه ارزی جهت سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، که همین امر باعث ایجاد بستری امن و پر سود با چشم انداز صعودی در این کشور شده است که سرمایه گذاری مطمئن در این کشور را تضمین خواهد کرد.
چرا که علاوه بر افزایش مبلغ سرمایه گذاری جهت دریافت شهروندی و پاسپورت، از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار، نه تنها تعداد متقاضیان سرمایه گذاری کاهش پیدا نکرد، بلکه با توجه به مزایایی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران و مهاجرانی که پاسپورت ترکیه را دریافت کرده اند لحاظ کرده است، تعداد سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرد.
همچنین طبق آمار ارائه شده، رشد قیمت فروش سه سال ملک ( 2022 – 2019 ) 417% و آمار پنج ساله آن ( 2022 – 2017 ) 442 % می باشد، که این موضوع خود گواه بر این دارد که سرمایه گزاری در حوزه ملک در این کشور بسیار سود آور خواهد بود.

ترکیه کشوری با موقعیت فوق العاده جغرافیایی و اقلیمی است، که ارتباط دهنده اروپا و آسیا میباشد و همین امر تاثیر به سزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است از جمله حجم بالای تولید ناخالص و صادرات، جذب ارز از طریق صنعت توریسم و خدمات درمانی و زیبایی، جذب سرمایه ارزی جهت سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، که همین امر باعث ایجاد بستری امن و پر سود با چشم انداز صعودی در این کشور شده است که سرمایه گذاری مطمئن در این کشور را تضمین خواهد کرد.
چرا که علاوه بر افزایش مبلغ سرمایه گذاری جهت دریافت شهروندی و پاسپورت، از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار، نه تنها تعداد متقاضیان سرمایه گذاری کاهش پیدا نکرد، بلکه با توجه به مزایایی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران و مهاجرانی که پاسپورت ترکیه را دریافت کرده اند لحاظ کرده است، تعداد سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرد.
همچنین طبق آمار ارائه شده، رشد قیمت فروش سه سال ملک ( 2022 – 2019 ) 417% و آمار پنج ساله آن ( 2022 – 2017 ) 442 % می باشد، که این موضوع خود گواه بر این دارد که سرمایه گزاری در حوزه ملک در این کشور بسیار سود آور خواهد بود.

ترکیه کشوری با موقعیت فوق العاده جغرافیایی و اقلیمی است، که ارتباط دهنده اروپا و آسیا میباشد و همین امر تاثیر به سزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است از جمله حجم بالای تولید ناخالص و صادرات، جذب ارز از طریق صنعت توریسم و خدمات درمانی و زیبایی، جذب سرمایه ارزی جهت سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، که همین امر باعث ایجاد بستری امن و پر سود با چشم انداز صعودی در این کشور شده است که سرمایه گذاری مطمئن در این کشور را تضمین خواهد کرد.
چرا که علاوه بر افزایش مبلغ سرمایه گذاری جهت دریافت شهروندی و پاسپورت، از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار، نه تنها تعداد متقاضیان سرمایه گذاری کاهش پیدا نکرد، بلکه با توجه به مزایایی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران و مهاجرانی که پاسپورت ترکیه را دریافت کرده اند لحاظ کرده است، تعداد سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرد.
همچنین طبق آمار ارائه شده، رشد قیمت فروش سه سال ملک ( 2022 – 2019 ) 417% و آمار پنج ساله آن ( 2022 – 2017 ) 442 % می باشد، که این موضوع خود گواه بر این دارد که سرمایه گزاری در حوزه ملک در این کشور بسیار سود آور خواهد بود.

ترکیه کشوری با موقعیت فوق العاده جغرافیایی و اقلیمی است، که ارتباط دهنده اروپا و آسیا میباشد و همین امر تاثیر به سزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است از جمله حجم بالای تولید ناخالص و صادرات، جذب ارز از طریق صنعت توریسم و خدمات درمانی و زیبایی، جذب سرمایه ارزی جهت سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، که همین امر باعث ایجاد بستری امن و پر سود با چشم انداز صعودی در این کشور شده است که سرمایه گذاری مطمئن در این کشور را تضمین خواهد کرد.
چرا که علاوه بر افزایش مبلغ سرمایه گذاری جهت دریافت شهروندی و پاسپورت، از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار، نه تنها تعداد متقاضیان سرمایه گذاری کاهش پیدا نکرد، بلکه با توجه به مزایایی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران و مهاجرانی که پاسپورت ترکیه را دریافت کرده اند لحاظ کرده است، تعداد سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرد.
همچنین طبق آمار ارائه شده، رشد قیمت فروش سه سال ملک ( 2022 – 2019 ) 417% و آمار پنج ساله آن ( 2022 – 2017 ) 442 % می باشد، که این موضوع خود گواه بر این دارد که سرمایه گزاری در حوزه ملک در این کشور بسیار سود آور خواهد بود.

ترکیه کشوری با موقعیت فوق العاده جغرافیایی و اقلیمی است، که ارتباط دهنده اروپا و آسیا میباشد و همین امر تاثیر به سزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است از جمله حجم بالای تولید ناخالص و صادرات، جذب ارز از طریق صنعت توریسم و خدمات درمانی و زیبایی، جذب سرمایه ارزی جهت سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، که همین امر باعث ایجاد بستری امن و پر سود با چشم انداز صعودی در این کشور شده است که سرمایه گذاری مطمئن در این کشور را تضمین خواهد کرد.
چرا که علاوه بر افزایش مبلغ سرمایه گذاری جهت دریافت شهروندی و پاسپورت، از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار، نه تنها تعداد متقاضیان سرمایه گذاری کاهش پیدا نکرد، بلکه با توجه به مزایایی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران و مهاجرانی که پاسپورت ترکیه را دریافت کرده اند لحاظ کرده است، تعداد سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرد.
همچنین طبق آمار ارائه شده، رشد قیمت فروش سه سال ملک ( 2022 – 2019 ) 417% و آمار پنج ساله آن ( 2022 – 2017 ) 442 % می باشد، که این موضوع خود گواه بر این دارد که سرمایه گزاری در حوزه ملک در این کشور بسیار سود آور خواهد بود.

ترکیه کشوری با موقعیت فوق العاده جغرافیایی و اقلیمی است، که ارتباط دهنده اروپا و آسیا میباشد و همین امر تاثیر به سزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است از جمله حجم بالای تولید ناخالص و صادرات، جذب ارز از طریق صنعت توریسم و خدمات درمانی و زیبایی، جذب سرمایه ارزی جهت سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، که همین امر باعث ایجاد بستری امن و پر سود با چشم انداز صعودی در این کشور شده است که سرمایه گذاری مطمئن در این کشور را تضمین خواهد کرد.
چرا که علاوه بر افزایش مبلغ سرمایه گذاری جهت دریافت شهروندی و پاسپورت، از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار، نه تنها تعداد متقاضیان سرمایه گذاری کاهش پیدا نکرد، بلکه با توجه به مزایایی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران و مهاجرانی که پاسپورت ترکیه را دریافت کرده اند لحاظ کرده است، تعداد سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرد.
همچنین طبق آمار ارائه شده، رشد قیمت فروش سه سال ملک ( 2022 – 2019 ) 417% و آمار پنج ساله آن ( 2022 – 2017 ) 442 % می باشد، که این موضوع خود گواه بر این دارد که سرمایه گزاری در حوزه ملک در این کشور بسیار سود آور خواهد بود.

ترکیه کشوری با موقعیت فوق العاده جغرافیایی و اقلیمی است، که ارتباط دهنده اروپا و آسیا میباشد، و همین امر تاثیر به سزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است, از جمله حجم بالای تولید ناخالص و صادرات، جذب ارز از طریق صنعت توریسم و خدمات درمانی و زیبایی، جذب سرمایه ارزی جهت سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، که همین امر باعث ایجاد بستری امن و پر سود با چشم انداز صعودی در این کشور شده است که سرمایه گذاری مطمئن در این کشور را تضمین خواهد کرد. چرا که علاوه بر افزایش مبلغ سرمایه گذاری جهت دریافت شهروندی و پاسپورت، از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار، نه تنها تعداد متقاضیان سرمایه گذاری کاهش پیدا نکرد، بلکه با توجه به مزایایی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران و مهاجرانی که پاسپورت ترکیه را دریافت کرده اند لحاظ کرده است، تعداد سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرد.

همچنین طبق آمار ارائه شده، رشد قیمت فروش سه سال ملک ( 2022 – 2019 ) 417% و آمار پنج ساله آن ( 2022 – 2017 ) 442 % می باشد، که این موضوع خود گواه بر این دارد که سرمایه گزاری در حوزه ملک در این کشور بسیار سود آور خواهد بود.

اقامت در ترکیه به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی است که در جستجوی زندگی در محیط دوستانه و زندگی راحت هستند. شما به‌عنوان یک مهاجر می‌توانید از تمامی فرصت‌هایی که این کشور برای شما فراهم می‌کند، بهره ببرید. یکی از مزایای اصلی اقامت در ترکیه، وضعیت آب و هوایی مطلوب و ملایم و طبیعت زیبای آن است. اقامت ترکیه، فرصت‌های شغلی و کاری جدیدی را برای شما فراهم می‌کند. می‌توانید به‌عنوان کارمند در شرکت‌های بین‌المللی مشغول به کار شوید یا حتی برای شروع کسب و کار خود در این کشور فرصت‌های جدیدی پیدا کنید. با توجه به اینکه ترکیه یکی از کشورهای پرجمعیت جهان است، شما می‌توانید با تعامل با مردم و فرهنگ آنها، تجربه‌ای بی‌نظیر و دوستانه داشته باشید. در نهایت، با داشتن اقامت در ترکیه، شما به‌عنوان یکی از اقامت‌کنندگان قانونی، در برابر قوانین و مقررات این کشور در امنیت خواهید بود و می‌توانید با اطمینان بیشتری به زندگی خود ادامه دهید.

Immigration & residency laws

شهروندی ترکیه چیست؟

شهروندی و یا تابعیت کشور ترکیه بدین معناست که شما علاوه بر اجازه حضور در خاک ترکیه، یک شهروند ترک محسوب می شوید که تمامی مزیت‌ها و امتیازات یک فرد ترک را داراست. سریع ترین راه برای اخذ شهروندی، خرید ملک به ارزش بیش از ۴۰۰ هزار دلار می باشد که حداقل تا ۳ سال ملک مذکور را به فروش نرسانید.
لازم به ذکر است بعد از زمان اعلام شده، دارنده ملک مجاز به فروش ملک خود به هر شخص اعم از فرد ترک و خارجی خواهد بود.

روش های اخذ اقامت ترکیه

روش های اخذ اقامت ترکیه

روش های اخذ اقامت ترکیه

1. اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک
2. اخذ اقامت ترکیه از طریق اجازه کار و داشتن بیمه
3. اخذ اقامت ترکیه از طریق تحصیل

اخذ اقامت ترکیه

اخذ اقامت ترکیه

اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک:

در این روش، کسب اقامت ترکیه با خرید ملکی با ارزش بیش از 75.000 دلار در شهرهای بزرگ و بیش از 50.000 دلار در شهرهای کوچک کشور ترکیه امکان پذیر می‌باشد. لازم به ذکر است ملک خریداری شده نباید در مناطق ممنوعه واقع شده باشد.

اخذ اقامت ترکیه از طریق تحصیل:

تحصیل در دانشگاه‌های این کشور، کیفیتی برابر با اروپا دارد، اما در عوض هزینه‌های آن بسیار اقتصادی است. شما حتی می‌توانید با اخذ بورسیه و فاند، این هزینه را کاهش هم بدهید.

تابعیت و پاسپورت کشور ترکیه

تابعیت و پاسپورت کشور ترکیه

روش‌های اخذ تابعیت و پاسپورت کشور ترکیه:

1- از طریق خرید ملک به ارزش حداقل 400.000 دلار
2- از طریق کارآفرینی با ثبت شرکت در ترکیه و اشتغال‌زایی برای 50 نفر
3- ازدواج با شهروند ترک و گذشت 3 سال
4- از طریق جاب آفر , گرفتن اجازه کار و اخذ بیمه از سمت کارفرما پس از گذشت حداقل 5 سال
5- از طریق سرمایه‌گذاری در بانک به مبلغ حداقل 500.000 دلار و به مدت 3 سال

قانون دریافت پاسپورت ترکیه از طریق خرید ملک:

  1. ملک خریداری شده حتما باید نقدی خریداری شود.
  2. ملک از نظر بدهی مشکلی نداشته باشد.
  3. میتوانید چند ملک خریداری کنید و با هم درخواست پاسپورت ترکیه را بدهید.
  4. ملک خریداری شده نباید از شخص خارجی باشد و حتما باید از فرد ترک یا شرکت سازنده ترک خریداری کنید.
  5. بر روی اون ملک قبلا شهروندی نگرفته شده باشد.

مزایای اخذ شهروندی ترکیه:

1- دریافت پاسپورت دائم برای کل اعضای خانواده (به مبلغ 400.000 دلار)
2- افتتاح حساب بانکی بین المللی
3- استفاده از خدمات درمانی رایگان
4- استفاده از ده ها تسهیلات به صورت مادام العمر
5- ورود به بیش از 125 کشور بدون ویزا یا دریافت ویزا فرودگاهی و آنلاین
6- تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه های معتبر بین‌المللی
7- امکان تغییر نام و نام خانوادگی در پاسپورت و کارت ملی ترک
8- اخذ آسان ویزای شینگن و انگلستان برای شهروندان ترک
9- اخذ آسان ویزای E1 و E2 ایالات متحده آمریکا
10- اخذ ویزای بلند مدت و یا مولتی کانادا و استرالیا
11- امکان فعالیت در هر زمینه ی کاری به صورت کارمند و یا کارفرما بدون محدودیت
12- استفاده از حقوق بازنشستگی و دریافت مستمری
13- امکان خرید سربازی