HamiHolding - Military rules in Türkiye

قوانین مربوط به سربازی برای افرادی که شهروندی ترکیه را دریافت می کنند

طبق قوانین ترکیه افرادی که بعداز ۲۲ سالگی شهروندی ترکیه  را بگیرند، حتی اگر در کشور مبدا خود خدمت سربازی خود را انجام نداده باشند نیازی به گذراندن دوره سربازی در ترکیه ندارند.

اما طبق قوانین ترکیه افرادی که قبل از ۲۲ سالگی شهروندی ترکیه  را بگیرند، چنانچه مشخص شود که در کشور مبدا خود خدمت سربازی خود را انجام نداده اند، باید خدمت سربازی در خاک ترکیه را انجام دهد.

اما نکته بسیار مهم این است که این افراد در ترکیه میتوانند خدمت سربازی را به لیر خریداری کنند. اشخاص با سن کم‌تر از ۲۱ سال که شهروندی ترکیه را اخذ کرده‌اند می‌توانند خدمت سربازی خود را در این کشور به مدت دو سال به تاخیر بیاندازند.

افرادی که مشغول به تحصیل هستند تا پایان دوره تحصیل معاف میباشند و همچنین کسانی که بیماری مزمن دارند تا زمان بهبودی معاف هستند.

منتخب

مقالات مرتبط

  • HamiHolding - Special offer - Buying hospital shares and starting a business in the field of treatment

    خرید سهام بیمارستان و راه اندازی کسب و کار حوزه درمان

  • Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

    Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

  • Camilca konaklari - HamiHolding

    چاملیجا کناکلاری